Místní knihovna v Bechlíně

Ceník

Ceník placených služeb a poplatků

 

Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Bechlíně 

 

I. Registrační poplatek

   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši

   80,-Kč za kalendářní rok – děti do 15 let

   150,-Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let

   Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři s trvalým pobytem v obci Bechlín.

 

II. Sankční poplatky

a) Ztráta čtenářského průkazu

- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:

manipulační poplatek                                   5,-Kč

 

b) Poplatek z prodlení  - vymáhání nevrácených výpůjček

- jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna za každý následující týden:

poplatek z prodlení - 10,-Kč za každý vypůjčený dokument 

c) Náhrada všeobecných škod

- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )

- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:

  1/ uvedení do původního stavu

  2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla

  3/ dodání jiného vydání díla

  4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )

  Za knihovnické zpracování nového titulu knihovna účtuje:

-  manipulační poplatek                  20,-Kč 

                                                          

 

 

Tento ceník vstupuje v platnost dne 1.1.2003